บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา
http://www.sci.rmutt.ac.th/sdsci/

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง ST1102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
งานแนะแนว   (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )
ห้อง ST1 109 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ad7 ชื่อ ดร.มรกต พุทธกาล
โทรศัพท์ 0 2549 4145
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail morak555@gmail.com

งานกิจกรรมนักศึกษา

nitiwat หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail cnwatthn@hotmail.com

งานศิลปวัฒนธรรรม

oam หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ อาจารย์โอม สถิตยนาค
โทรศัพท์ 0 2549 4172
E-mail oam_st@hotmail.com

งานวินัยและจริยธรรม

pitaya หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา พุ่มพวง
โทรศัพท์ 02 549 4194
E-mail pitaya.mtts24@gmail.com

งานกีฬาและนันทนาการ

Wongwisarut หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
โทรศัพท์ 0 2549 4139
E-mail

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Sureeporn เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ น.ส.สุรีย์พร  บำเพ็ญทาน
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail suree_45@hotmail.com
J เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ นายกิตติศักดิ์ มะยาระ
โทรศัพท์ 0 2549 4155
E-mail kittisak.mayara@gmail.com