รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนมีนาคม 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
โครงการชาววิทยร่วมใจลดขยะ Sci Zero Waste วันที่ 28 มีนาคม 25621.2 MiB1
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2562 (วันที่ 12 มีนาคม 2562)1.9 MiB2

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนเมษายน 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4-6 เมษายน 2562)663.0 KiB1

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนพฤษภาคม 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญหาท้องถิ่น วันที่ 21 พฤษภาคม 25621.1 MiB2
2. โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ : โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี วันที่ 28 พฤษภาคม 25623.6 MiB6
โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)642.0 KiB1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านนันทนาการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2562)583.8 KiB1

รายชื่อคณะกรรมการโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดือนมิถุนายน 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 25622.2 MiB6
2. อาจารย์ดูแลการรับน้อง วันที่ 29 มิถุนายน 25621.3 MiB2
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)491.5 KiB1
โครงการประกวดคัดเลือก ATOMIC BOY & ATOMIC GIRL 2019 (วันที่ 22 มิถุนายน 2562)1.0 MiB1
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 มิถุนายน 2562)1.5 MiB1