อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร ชีววิทยา

หลักสูตร ชีววิทยา

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน BS60111

 Suttawan ชื่อ – นามสกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ suttawan@hotmail.com, sutthawan_s@rmutt.ac.th

 

 Songpon ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ jsongphol@yahoo.com

 

 Panarat2015 ชื่อ – นามสกุล ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ pana_poem@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน BS60112

 Rumpa ชื่อ – นามสกุล ดร.รัมภา จุฑะกนก
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ rumpa_j@rmutt.ac.th, j_rumpa@hotmail.com

 

 nutchaya ชื่อ – นามสกุล ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ nutchaya-69@hotmail.com

 

 Ueangfa ชื่อ – นามสกุล ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4149
อีเมลล์ ueangfa@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน BS59111

 Sukhan2015 ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ sukhan@mail.rmutt.ac.th, sukhanratt@hotmail.co.th

 

 Jiraporn ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ chiraporna@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน BS59112

 Sujaya ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา  ฤทธิศร
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ ritthisorn_s@yahoo.com

 

 autsadawut ชื่อ – นามสกุล ดร.อารณี  โชติโก
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ arranee.chotiko@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน BS58111

 DSC_0176 ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   พุทธกาล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4169
อีเมลล์ nbuddhakala@yahoo.com

 

 Supan ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ  โพธิ์ศรี
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ suphan_p2010@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน BS58112

 autsadawut ชื่อ – นามสกุล ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ areesirisuk@hotmail.com

 

 manida-1 ชื่อ – นามสกุล อาจารย์มานิดา  โชรัมย์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ finorose@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน BS57111

 Jarungvit ชื่อ – นามสกุล ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ jarungwit_b@rmutt.ac.th

 

 Wanthanee ชื่อ – นามสกุล ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ wanthanee_k@rmutt.ac.th, p_wanthane@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน BS57112

 Kanjana ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ภิญโญภาพ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ tang3083@hotmail.com

 

 Jantima ชื่อ – นามสกุล ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ jantima@rmutt.ac.th,  jan_pokpong@yahoo.com