อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชีววิทยา

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน BI63111

Sujaya ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา  ฤทธิศร
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ ritthisorn_s@yahoo.com

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน BI63112

Prapaporn ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ประภาพร พงษ์ไทย
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ pongthai_p@hotmail.com

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน BI62111

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   พุทธกาล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4169
อีเมลล์ nbuddhakala@yahoo.com

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน BI62112

manida-1 ชื่อ – นามสกุล อาจารย์มานิดา  โชรัมย์
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ finorose@hotmail.com
jetnipit2018 ชื่อ – นามสกุล ดร.เจตนิพิฐ บ่อทอง
สถานที่ติดต่อ ST1-508
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ iewjednipit@gmail.com

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน BI61111

Wanthanee ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สถานที่ติดต่อ ST1-508
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ wanthanee_k@rmutt.ac.th, p_wanthane@hotmail.com
thanasak ชื่อ – นามสกุล ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สถานที่ติดต่อ ST1-508
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ science_thanasak@hotmail.com

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน BI61112

Jantima ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ jantima@rmutt.ac.th,  jan_pokpong@yahoo.com
Panarat2015 ชื่อ – นามสกุล ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4177
อีเมลล์ pana_poem@hotmail.com

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน BI60111

Suttawan ชื่อ – นามสกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สถานที่ติดต่อ ST1-508
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ suttawan@hotmail.com, sutthawan_s@rmutt.ac.th

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน BI60112

Ueangfa ชื่อ – นามสกุล ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ ueangfa@yahoo.com
nutchaya ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สถานที่ติดต่อ ST1-502
โทรศัพท์ 02 549 4180
อีเมลล์ nutchaya-69@hotmail.com