อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร ฟิสิกส์

หลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน PH60111

 naris ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4186
อีเมลล์ n_barnthip@hotmail.com

 

 chantana ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ฉันทนา สาลวัน
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4193
อีเมลล์ chantana_rmutt@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน PH59111

 jarat ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส บุณยธรรมา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4192
อีเมลล์ charud2555@gmail.com

 

 atipong ชื่อ – นามสกุล ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4192
อีเมลล์ atipong_b@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน PH58111

 purippat ชื่อ – นามสกุล ดร.ภูริพัฒน์  กันธา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4192
อีเมลล์ puripat_k@rmutt.ac.th, pooripat141@gmail.com

 

 ruamporn ชื่อ – นามสกุล ดร.รวมพร  โพธิ์ทอง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4192
อีเมลล์ ruamporn_p@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน PH57111

 janthanee ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุทธิสินธุ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4186
อีเมลล์ janthaneeau@hotmail.com

 

 sarawut ชื่อ – นามสกุล ดร.ศราวุธ ใจเย็น
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4193
อีเมลล์ sarawutjaiyen@gmail.com