อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน CS60111

ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยนันท์ เทียบศรไชย
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ yukino_hp@hotmail.com

 

 Weena ชื่อ – นามสกุล ดร.วีณา จันทร์รัชกูล
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ weena_j@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน CS60112

pongpon ชื่อ – นามสกุล นายปองพล นิลพฤกษ์
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ pongpon_n@rmutt.ac.th

 

 metha ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
สถานที่ติดต่อ ST808
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์ metha@mail.rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน CS59112

 burasakorn ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข
สถานที่ติดต่อ ST808
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์ burasakorn@rmutt.ac.th, burasakorn@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน CS59112

 prapas ชื่อ – นามสกุล นายประภาส ทองรัก
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4155
อีเมลล์ prapas_mac@hotmail.com

 

 julalak ชื่อ – นามสกุล ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน CS58111

 uraiwan ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์ uraiwan.inyaem@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน CS58112

 kongtap ชื่อ – นามสกุล นายคงเทพ บุญมี
สถานที่ติดต่อ ST808
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์ brownler@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน CS57111

 raksarat ชื่อ – นามสกุล นายรักษารัตน์ ขนานขาว
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ ruksarat@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน CS57112

 keeratiburt ชื่อ – นามสกุล นายกีรติบุตร กาญจนเสถียร
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ keeratiburt_k@rmutt.ac.th

 

หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน CS58121

  ชื่อ – นามสกุล นางสาวสิริณา ช่วยเต็ม
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4161
อีเมลล์ lulu_wow@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน CS57121

 pitaya ชื่อ – นามสกุล นางสาวดร.พิทยา พุ่มพวง
สถานที่ติดต่อ ST404
โทรศัพท์ 02 549 4194, 4195
อีเมลล์ pitaya.mtts24@gmail.com