อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT6311

chutima2015 ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ chutima_p@rmutt.ac.th, chucane@hotmail.com

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT6312

anucha ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ aimdala@hotmail.com

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT6313

wiparat ชื่อ – นามสกุล ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ icomnex@hottmail.com

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน IT62111, IT62112

santi ชื่อ – นามสกุล ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ soa_hero@yahoo.com

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน IT62113

anucha ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ aimdala@hotmail.com

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน IT61111, IT61112

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ keeratiburt_k@rmutt.ac.th

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน IT61113

wiparat ชื่อ – นามสกุล ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ icomnex@hottmail.com

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IT60111, IT60112

DSC_0448 ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ suthap@rmutt.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IT60121

krimon ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์
สถานที่ติดต่อ ST1-802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ kraimon@hotmail.com