อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT60111

 jaturapit ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ kjatura@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT60112

 krimon ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ kraimon@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน IT59111

 chutima2015 ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ chutima_p@rmutt.ac.th, chucane@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน IT59112

  ชื่อ – นามสกุล อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ tidtop@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน IT58111

 nipat ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ nipatj@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน IT58112

ชื่อ – นามสกุล ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4164
อีเมลล์ aimdala@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IT57111

 parinya ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ cdsmile@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IT57112

 nakarin ชื่อ – นามสกุล ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4151
อีเมลล์ n_pinpathomrat@rmutt.ac.th

 

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน IT60121

 DSC_0448 ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ suthap@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน IT59121

 suwarin ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ suwarinp@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน IT58121

 santi ชื่อ – นามสกุล ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4164
อีเมลล์ soa_hero@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IT57121

 jarinya ชื่อ – นามสกุล อาจารย์จริญญา ทะหลวย
สถานที่ติดต่อ ST802
โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198
อีเมลล์ jrattanakorn@hotmail.com