อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร สถิติประยุกต์

หลักสูตร สถิติ

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน ST60111

 Wimonmas ชื่อ – นามสกุล ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงศ์
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ pondthink@hotmail.com

 

 %e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c ชื่อ – นามสกุล ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน ST59111

 Ancharee ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ unchalee-t@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน ST59112

 Sirinapa ชื่อ – นามสกุล ดร.ศิรินภา อายุยืน
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ sirinapastat@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน ST58111

 ekapak ชื่อ – นามสกุล นายเอกภักดิ์ ตันประยูร
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ um_umkrub@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน ST58112

 yuree ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ uerrw@yahoo.com, ureewdummy@gmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน ST57111

 wiyada ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา คำเอม
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ wk.wiyada@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน ST57112

 atchanat ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาฌัท รัตนเลิศนุสรณ์
สถานที่ติดต่อ ST1902
โทรศัพท์ 02 549 4137, 4138
อีเมลล์ ra.atchanath@rmutt.ac.th