อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร เคมี

หลักสูตร เคมี

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน CH60111

 natenapit ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3529
อีเมลล์ jnetnapit@gmail.com

 

  ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3536
อีเมลล์ p_chaiyasat@yahoo.com

 

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน CH60112

 sovapak ชื่อ – นามสกุล ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4181
อีเมลล์ saovapako5@้hotmail.com

 

 alongkodchem ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ชัชรินทร์ ดวงแก้ว
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
อีเมลล์

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน CH59111

 karan ชื่อ – นามสกุล ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3535
อีเมลล์ karan_b@rmutt.ac.th, phychemku@yahoo.com

 

 Boontida ชื่อ – นามสกุล ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4151
อีเมลล์ boontida_u@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน CH59112

 Supawadee ชื่อ – นามสกุล ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3535
อีเมลล์ supawadee_p@rmutt.ac.th

 

 athaporn ชื่อ – นามสกุล อาจารย์อรรถพร ศิริเมธากุล
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4155
อีเมลล์ em2546@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน CH58111

 chatchai ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3540
อีเมลล์ c_ponchio@hotmail.com

 

 titaya ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4181
อีเมลล์ mamsron@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน CH58112

 singto ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3539
อีเมลล์ singto_rmutt@hotmail.com

 

 SONY DSC ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3529
อีเมลล์ อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน CH57111

  ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3529
อีเมลล์ lertharong@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน CH57112

 watcharapong ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 4146
อีเมลล์ eslap@hotmail.com

 

 sompong ชื่อ – นามสกุล ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 549 3529
อีเมลล์