อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำการทำและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักศึกษา
  2. ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการและสวัสดิการต่างๆ
    ของสถานศึกษาที่นักศึกษา จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
  3. ให้ความเห็นชอบแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา (ลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนสอบเทียบ ความรู้หรือประสบการณ์) การเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
  4. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงเบียนรายวิชาของนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลการออกหนังสือต่าง ๆ
  6. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
  7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. แนะนำ หาทางป้องกันและติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน
  9. เสนอความคิดเป็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
  10.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้องทั้งรายงานการเรียน และพฤติกรรมของนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปกครองทราบ
  11. ติดตาม แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าทะเบียนรายวิชาก่อนวันสอบปลายภาคเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  12. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไข และปรับปรุง ความประพฤติของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  13. ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  14. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะ ได้แก่ บันทึกรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม HOME ROOM ส่งสัปดาห์ที่ 1- 2 ของทุกเดือน
  15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

หลักสูตร คณิตศาสตร์
หลักสูตร เคมี
หลักสูตร สถิติประยุกต์
หลักสูตร ชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์

 

คำสั่งแต่งตั้งระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
 * ปีการศึกษา 2559
*  ปีการศึกษา 2560