อาจารย์แนะแนว

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดระบบให้คำปรึกษา ในรูปแบบของอาจารย์แนะแนวสำหรับให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาทิ ด้านการเรียน การใช้ชีวิต และอื่นๆ

 

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนว
* ปีการศึกษา 2559
* ปีการศึกษา 2560