เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิสัยทัศน์

“ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง รับใช้สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. จัดกิจกรรมบริการและสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
 3. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการให้บริการ
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
 6. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

งานกิจกรรมนักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนโครงการจัดกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 3. ควบคุม ดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 4. ควบคุม ดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ ในฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
 6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานกีฬาและนันทนาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนโครงการฝึกซ้อม และจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และภายนอกคณะฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดหาและควบคุมการใช้พัสดุที่เกี่ยวกับการกีฬา
 3. ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อม และการอบรมนักกีฬาให้มีระเบียบ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 4. แนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
 5. ดำเนินการในการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายใน และภายนอกร่วมกับคณะทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. สนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา ไปแข่งกีฬาต่างสถาบัน
 7. สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานวินัยและจริยธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
 2. ดำเนินงาน และรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ประพฤติปฎิบัติตนตามชนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดี
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทางศาสนา และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
 5. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การกระทำความดีของนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียง และเกียรติภูมิให้แก่คณะฯ
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 7. กำหนดมาตรการป้องกัน ปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับสารวัตรนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนการกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับของนักศึกษา
 10. เสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการส่งเสริม สร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ปัจจุบัน
 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม และประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในคณะฯ
 2. ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์ราชมงคล ด้านทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานหอจดหมายเหตุ งานพิพิธภัณฑ์ งานโบราณคดี และงานรักษามรดกไทย
 3. ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ ด้านการให้ความรู้ และการบริการชุมชน
 4. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง สาขา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมในสังคม โดยการหยิบยกความเป็นไทยให้นักศึกษาเกิดความนิยม การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย จนถึงความรักชาติ
 6. จัดงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกับนักศึกษา
 7. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับภาครัฐ ภาคเอกชน
 8. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)
 9. บริการระบบศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การยกย่องเชิดชูบุคคลในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
 10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย