เครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม