แผนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม