ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ

เกณฑ์การประกวดร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ
หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ
โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ขั้นตอนการประกวด
2.1 หัวข้อในการประกวดเรียงความ ““ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ”
2.2 ประกวดประเภทเดี่ยว คือ 1 คน 1 บทความ
2.3 ส่งผลงานเรียงความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

 3. ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
3.1 จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กําหนดให้โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม หลักการและวิธีการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้มีการใช้สํานวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธีเหมาะสมและสละสลวย
3.2 ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ชื่อเรื่อง คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป โดย คํานํา เขียนได้ใจความชัดเจน โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจหรือความสนใจให้แก่ผู้อ่าน เชื่อมโยงเข้าหาเนื้อเรื่องได้อย่างสอดคล้อง สละสลวย เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีการสรุปใจความสําคัญ ในตอนจบที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สอดแทรกแนวคิดหรือการปฏิบัติได้อย่าง น่าสนใจ
3.3 ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
3.4 เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ จํานวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
3.5 ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ
3.6 หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

4. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1. เนื้อหา 30
2. มีความวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี 25
3. ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ 25
4. การใช้ภาษา (กระทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน) 10
5. สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม 10

5. การส่งผลงานเรียงความ
5.1 วันสุดท้ายของการส่งผลงานเรียงความ : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
5.2 กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
5.3 กรณีส่งใบสมัคร ทางไปรษณีย์ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)
5.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4155 หรือ 085-408-9429

FORMS-PROSE

6. รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

7. ประกาศผลการเรียงความ
ประกาศผลการประกวดเรียงความวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ www.sci.rmutt.ac.th และรับรางวัลวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*************************************

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *