การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

ตรวจสอบคุณสมบัติ

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562                1         ฉบับ
(บันทึกทาง www.studentloan.or.thตัวอย่างการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ         1       ชุด
3. ใบนัดหมายการส่งแบบคำขอกู้ยืม **เปิดให้นัดหมายตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562**        1           ฉบับ
(ข้อ 2 และ 3 บันทึกทาง www.studentloan.rmutt.ac.th)
ตัวอย่างการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน่ของมหาวิทยาลัย และการนัดหมาย

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมาส่งตามวันและเวลาที่เลือกไว้
ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

*** นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ก่อน***

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ.

ประเภทผู้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมกองทุนแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ผู้กู้รายใหม่ เป็นผู้ที่ไม่เคยกู็ยืมเงินกองทุนมาก่อน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง www.studentloan.or.th 

2. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา เป็นผู้ที่เคยกู็ยืมเงินกองทุนจากสถานศึกษาเดิม ต้องการกู็ยืมเงินกองทุนในสถานศึกษาใหม่

3. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี เป็นผู้กู้ยืมเก่าในสถานศึกษา

 

ความแตกต่างระหว่างกองทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุน กยศ.

การกู้ยืม

-ขาดแคลนทุนทรัพย์

-อายุของผู้กู้ขณะกู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ระดับการศึกษา

-ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี
-ระดับ ปวส. และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีกู้ได้ทุกสาขาวิชา

ประเภทของการกู้ยืม

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

-ค่าครองชีพ

การชำระหนี้

เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี

ดอกเบี้ย

ร้อยละ 1 ต่อปี

 

กองทุน กรอ.

การกู้ยืม

-ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

-อายุไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษา

-ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี

-ระดับ ปวส. กู้ยืมได้ทุกสาขาวิชา

-ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ

ประเภทของการกู้ยืม

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

-ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์)

การชำระหนี้

ผู้กู้ปี 2549/2551/2552 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ กยศ.
-เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวา 15 ปี

ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2555
-เมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้อนชำระ

ดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มเติม : https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/1/10

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

1. เอกสารคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารแนบ

ตัวอย่างเอกสาร

2. ส่งคำขอกู้ยืมที่ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 (ตึกสวัสดิการ)

3. นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินเข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณาอนุมัติกู้ยืม ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ ผ่านทาง http://www.sd.rmutt.ac.th

5. ปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุน กยศ./กรอ.

6. ส่งสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสาร ผู้ปกครองเซ็นที่อำเภอสำนักงานเขต หรือเซ็นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

7. ส่งแบบยืนยันลงทะเบียนเรียน และแบบยืนยันจำนวนเงินลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.

1. ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอนุมัติการขอกู้ยืมเงิน ติดตามประกาศได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

3. ส่งใบบันทึกค่าใช้จ่ายผ่านระบบ e-studentloan , ใบลงทะเบียนเรียน , ใบผลการเรียน  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

4. ส่งแบบลงทะเบียนเรียน ,แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

5. ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันการลงทะเบียน ติดตามประกาศได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขอกู้ยืม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

ระบบ e-studentloan : https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

 

ติดต่อสอบถาม : โทร 0 2549 3674 -75 , 0 2549 3022

ติดตามประกาศข่าวสาร กยศ./กรอ. ได้ที่ : http://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=21

หรือ Facebook Page : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *