ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น จึงขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม เข้ารับการคัดเลือก โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง จำแนกออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา

๒. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ 

๓. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เป็นรูปเล่มเข้าคัดเลือก จำนวน ๒ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี ได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  และนำส่งทางไปรษณีย์วันประทับตราไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   https://www.rmutt.ac.th/content/47174

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *