อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำการทำและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักศึกษา
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการและสวัสดิการต่างๆ
  ของสถานศึกษาที่นักศึกษา จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ
 3. ให้ความเห็นชอบแก่นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา (ลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนสอบเทียบ ความรู้หรือประสบการณ์) การเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
 4. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงเบียนรายวิชาของนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลการออกหนังสือต่าง ๆ
 6. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
 7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 8. แนะนำ หาทางป้องกันและติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน
 9. เสนอความคิดเป็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน
 10.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้องทั้งรายงานการเรียน และพฤติกรรมของนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปกครองทราบ
 11. ติดตาม แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าทะเบียนรายวิชาก่อนวันสอบปลายภาคเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 12. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไข และปรับปรุง ความประพฤติของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 13. ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 14. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะ ได้แก่ บันทึกรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม HOME ROOM ส่งสัปดาห์ที่ 1- 2 ของทุกเดือน
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่