อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน BD63111

อ.ยุรีย์-218x300 ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
สถานที่ติดต่อ ST 1 312
โทรศัพท์
อีเมลล์ uerrw@yahoo.com, ureewdummy@gmail.com