อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน FSM63111

Jiraporn ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
อีเมลล์ chiraporn_a@rmutt.ac.th, chiraporna@hotmail.com
Kittikoon ชื่อ – นามสกุล ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
อีเมลล์ Kittikoon_t@rmutt.ac.th