อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร คณิตศาสตร์

หลักสูตร คณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน MA60111

 024-1 ชื่อ – นามสกุล อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ nusbeam2@hotmail.com

 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขืองสตุ่ง
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์

 

ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน MA59111

 wanna ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์

 

 nonthiya ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ดร.นนธิยา มากะเต
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ nonthiyam@hotmail.com

 

 Pongsakorn ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ sci_math@hotmail.com

 

ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน MA58111

 umaraporn ชื่อ – นามสกุล นางอมราภรณ์ เส็งภานิชย์
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4172
อีเมลล์ nok1533@hotmail.com

 

 kamonrat ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ kamonrat_s@rmutt.ac.th

 

ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน MA57111

 mongkol ชื่อ – นามสกุล นายมงคล ทาทอง
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ tatong_max1122@hotmail.com

 

 kulprapa ชื่อ – นามสกุล นางกุลประภา ศรีหมุด
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ kulprapa_s@hotmail.com

 

 somnuk ชื่อ – นามสกุล นายสมนึก ศรีสวัสดิ์
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4172
อีเมลล์ nuk_srisawat@hotmail.com

 

 nangnouy ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ทรงกำพล
สถานที่ติดต่อ ST1-908
โทรศัพท์ 0 2549 4139
อีเมลล์ nangnouy_s@hotmail.com