คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษปรัตน์ จันทร์พวง นักศึกษาสาขาวิชาชีวิวทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล Friendly Girl และ Photogenic ในงาน Freshy Night RMUTT 2019

Read more