ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 02-549-4150

โทรสาร 02-549-4119

http://www.sci.rmutt.ac.th/

หัวหน้างานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

คุณวุฒิ D.Tech.Sc.(Computer Science & AIT Information MaNagement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

อีเมลล์ suwarinp@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4197, 4198

 

ผู้ช่วยงานวิจัย นายกิตติกร บุญมาตย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมลล์ Onijung1st@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 08 9500727

214 total views, 1 views today