ระบบคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การขายสำหรับการประปาส่วนภูมิภาค DATA WAREHOUSE TO ANALYZE THE SALES FOR PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

พงศธร มหัทธนะสิน, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การขายสำหรับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยใช้เทคนิคการประมวลผลในเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์(OLAP) และนำเสนอข้อมูลในรูปของลูกบาศก์ (Cube) นำเข้าข้อมูลมาจากฐานข้อมูลระบบงานขายประจำวัน ทำการสกัดและแปลงรูปและนำไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล โดยระบบสามารถถูกปรับเปลี่ยนมุมมองให้ดีขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลที่พัฒนาขึ้น โดยผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้งานอยู่ในระดับดี

Keywords


ระบบคลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ วิเคราะห์แบบออนไลน์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj