การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการขายสินค้าสำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่าย

วิจิตรา พัชรกำจายกุล, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


งานวิจัยที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการขายสินค้าสำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่าย และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและการวางแผนการเนินงานโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างตลาดข้อมูล (Data Mart) และนําฐานข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างรายงานอัจฉริยะ โดยระบบสามารถถูกปรับเปลี่ยนมุมมองให้ดีขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งสรุปได้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้ ใช้ในการวางแผนการขายสินค้าสำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

Keywords


ธุรกิจอัจฉริยะ ระบบคลังข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj