การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมด้วยเปลือกสับปะรดจาก โรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

Sujaya Ritthisorn

Abstract


ในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องจะมีเปลือกสับปะรดทิ้งเป็นจำนวนมาก เปลือกสับปะรดเหล่านี้จัดเป็นขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดมลพิษอื่นๆ ตามมา เช่น ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคอีกด้วย การนำเปลือกสับปะรดมาผลิตเป็นกระดาษจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยกำจัดขยะอินทรีย์จากเปลือกสับปะรด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเปลือกสับปะรดอีกด้วย ในการศึกษานี้ให้ความสนใจผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรดที่ผ่านกระบวนการบีบเนื้อที่ติดอยู่กับเปลือกออกจนหมด โดยในกระบวนการผลิตเยื่อต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 0, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อ ตามลำดับ พบว่าการใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 20 ของน้ำหนักเยื่อ มีค่าแคปปานัมเบอร์น้อยที่สุด เมื่อศึกษาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกเยื่อร้อยละ 0, 10 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อ ตามลำดับ พบว่าปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 20 ของน้ำหนักเยื่อ มีค่าแคปปานัมเบอร์น้อยที่สุด  เมื่อนำกระดาษมาศึกษาคุณสมบัติด้านความเหนียวและด้านกายภาพของกระดาษ พบว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 20  ของน้ำหนักเยื่อ และฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 ของน้ำหนักเยื่อ มีความเหมาะสมที่สุดในการนำมาผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรด


Keywords


กระดาษเชิงหัตถกรรม, เปลือกสับปะรด, โรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

Full Text:

PDF

References


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “ศักยภาพการส่งออกสับปะรดกระป๋องไทย”. เข้าถึงได้จาก http://www.afet.or.th/v081/

thai/product/cppl/index.php?page=2. 2552.

กรมการค้าต่างประเทศ. “สับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด”. เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th/

สับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด%20%2056ไตรมาส1@25560612-1022056816.pdf. 2556.

อำนวย พูนทรัพย์. “ราคาขายเปลือกสับปะรด”.เข้าถึงได้จากhttp://www.thaifeed.net/forum/ forum_posts.aspTID=11454. 5 สิงหาคม 2555.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. “การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากวัตถุดิบท้องถิ่น”. กรุงเทพฯ: กลุ่มเยื่อและกระดาษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม. 2551.

TAPPI Test Method. Atlanta: Tappi Press. 2001.

ES ISO 302: 2012. “Pulps-determination of kappa number”. Retrieved from

https://law.resource.org/pub/et/ibr/et.iso.302.ds.2012.pdf. 2012.

Gruyter, DE. “Pulp bleaching today”. New York: Walter de Gruyter GmbH&Co.KG. 2010.

Jahan, M.S., Rahman, S.M., Rashid, H.M. & Mahbubar Rahman, A.H.M. “Soda pulping of sapwood. Journal of Tropical Forest Science”. 16(2004), 444-452.

Li, Jiebing. “Towards an accurate determination of lignin in chemical pulps: The meaning of kappa number as a tool for analysis of oxidable groups”. Doctoral thesis, Pulp and paper technology, Engineering and technology, KTH Royal Institute of Technology. 1999.

Cesario, I., Araujo, P., Pereira, A., Junior, D., & Mazzafera, P. “An overview of slignin metabolism and it’s effect on biomass recalcitrance”. Brazilian Journal of Botany. 35(2012), 303-311.

Renata, Y., Clarissa, F.S., Dacio, R.M. & Katia, M.G.M. “Ligninolytic enzymes produced by Trametes villosa CCB176 under different culture condition”. Brazillian Journal of Microbiology. 36(2008), 78-84.

กนิษฐ์ ตรีสุวรรณ. “การผลิตเยื่อกระดาษจากใบสับปะรด”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2548.

เกียรติสุดา ปูอุตรี. “การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากต้นกระถินยักษ์โดยใช้กระบวนการฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 57(2552), 39-42.

จิระศักดิ์ ชัยสนิท. “การฟอกเยื่อกระดาษด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์”. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 46(2541), 26-28.

สุพิตา สุขจำเริญ. “การเปรียบเทียบสมบัติของเยื่อและกระดาษจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดต่างพันธุ์”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเหนียว มอก. 170-2550. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป. หน้า 1. 16 กุมภาพันธ์, 2550).

อังคณา ทองคำ. “การผลิตไซลิทอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมโดยการหมัก”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แขนงวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยี, คณะบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2552.

Whistler, R.L. & Bemiller, J.N. “Carbohydrate chemistry for food scientists”. Minnesota: Eagan press. 1999.

Mishra, S.P. “A text book of fibre science and technology”. New Delhi: New Age International (P) Ltd. 2005.

Wan Rosli, W.D., Leh, C.P. & Zainuddin, Z. “Effects of prehydrolysis on the production of dissolving pulp from empty fruit bunches”. Journal of Tropical Forest Science. 16(2004), 343-349.

นิภาพร พันทอง และชัชวาลย์ ศรีกำพล. “การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพด”. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต, โปรแกรมวิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2546.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj