การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร

Usarat - Kumtabtim, Atitaya - Siripinyanond

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนัก(ทองแดง โครเมียม ตะกั่ว) ออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร ทดลองโดยการเตรียมตัวดูดซับจากใบมันสำปะหลังชนิดดัดแปร ด้วยกรดซัลฟิวริคและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะในน้ำเสียสังเคราะห์  ค่าพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์ น้ำหนักของตัวดูดซับจากใบมันสำปะหลังและเวลาที่ใช้ในการดูดซับ จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปรได้แก่ ความเข้มข้นเริ่มต้นของทองแดง 80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 5 น้ำหนักใบมันสำปะหลังดัดแปร 0.3 กรัม เวลาที่ใช้ในการดูดซับ  1 ชั่วโมง  สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียม 80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 น้ำหนักมันสำปะหลังดัดแปร 0.2 กรัม เวลาที่ใช้ในการดูดซับ  1 ชั่วโมง สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียม 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 น้ำหนักมันสำปะหลังดัดแปร 0.3 กรัม เวลาที่ใช้ในการดูดซับ  1 ชั่วโมง เมือทำการทดลองที่สภาวะที่เหมาะสมพบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะทองแดง โครเมียม และตะกั่วเท่ากับ 98, 97 และ 95 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ใบมันสำปะหลังดัดแปรที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเครื่องฟลูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปคโตรมิเตอร์ และศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนแบบส่องกราด  จากผลการทดลองใบมันสำปะหลังดัดแปรสามารถใช้เป็นตัวดูดซับในการกำจัดโลหะทองแดง โครเมียม และตะกั่วออกจากน้ำเสียได้


Keywords


chem

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj