การดูดซับแคดเมียม โครเมียม และแมงกานีสโดยใช้วัสดุเซลลูโลสจากธรรมชาติ

Kittipong Choojit

Abstract


การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับโลหะแคดเมียม โครเมียม แมงกานีสโดยใช้เซลลูโลสธรรมชาติ 12 ชนิด ที่ปรับและไม่ปรับสภาพทางเคมี ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอพซอบชันสเปกโทรเมทรี พบว่าเซลลูโลสธรรมชาติที่ปรับสภาพทางเคมีจะมีประสิทธิภาพการดูดซับโลหะดีกว่าเซลลูโลสธรรมชาติที่ไม่ปรับสภาพทางเคมี เซลลูโลสจากเปลือกถั่วเหลืองที่ปรับสภาพทางเคมีจะให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะแคดเมียมและแมงกานีสสูงที่สุดเท่ากับ 94.42 และ 100 % ตามลำดับ เซลลูโลสธรรมชาติที่ปรับสภาพทางเคมีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ดูดซับโลหะแคดเมียม โครเมียมและแมงกานีสในน้ำเสียและใช้ในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีกระบวนการดูดซับในระหว่างการผลิตได้

Keywords


Adsorption, Cadmium, Chromium, Manganese

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj