การศึกษาการใช้สารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ในบ่อทดลอง The Study of Chitocan and Rice Straw Extract for Microcystis spp. inhibition in Experimental Ponds

ณัฐพล ชาวสวน, สุทธวรรณ สุพรรณ, สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Abstract


การศึกษาการใช้สารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการกำจัดสาหร่าย Microcystis spp. ในบ่อทดลอง งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้สารไคโตซานมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสารสกัดจากฟางข้าวซึ่งสารทั้งสองชนิดเป็นสารประกอบที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้ มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 บ่อควบคุมไม่ได้เติมสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าว และชุดการทดลองที่ 2 เติมสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวสัดส่วน 3:1 ทำการวิเคราะห์ปริมาณเซลล์สาหร่าย คุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ จากการศึกษาพบว่าจำนวนเซลล์ของสาหร่าย Microcystis spp. ลดลงร้อยละ 75.89 เมื่อพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เพิ่มขึ้น 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ลดลง 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในน้ำลดลงร้อยละ 39.1 และมีค่าอยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน สารอาหารทั้งสามชนิด ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ลดลงร้อยละ 83.46 ปริมาณออร์โธฟอสเฟต ลดลงร้อยละ 35.4 และปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน มีค่าลดลงร้อยละ 51.28 โดยผลการทดลองในแต่ละชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

The study of chitocan and rice straw extract  for Microcystis spp. elimination in experimental ponds. This research focuses on the elimination of algae Microcystis spp. using chitosan and rice straw extract togetter. the compounds substance can inhibit the growth of algae species. It is safe when applied and does not cause any adverse effects on the environment. Two experiment pounds were used in this study.  The first experiment pound studied non-concentrations of chitosan and rice straw extract. The secound experiment pound studied chitosan and rice straw extract at ratio 3:1. Samples were analyzed algal cell and water quality. The result showed that algal cell of Microcystis spp.  was reduced 75.89 %. Considering the quality of surface water showed that  Dissolved Oxygen was incressed 1.7 mg/l. Biochemical Oxygen Demand was released 0.2 mg/l. Total Dissolved Solids was released 39.1%. The levels do not exceed the quality standards for surface water. These three types of nutrients including  ammonia-nitrogen was decressed 83.46%. Orthophosphate was decressed 35.4%.  Nitrate-nitrogen was decressed 51.28%. The differences among the experiments were statistically significant at the level of (p<0.05.).


Keywords


ไคโตซาน, สารสกัดจากฟางข้าว, สาหร่าย Microcystis spp., การกำจัด, คุณภาพน้ำ,Chitocan, Rice Straw Extract, Microcystis spp., Elimination, Water Quality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj