การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการวิเคราะห์สมรรถนะโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ฟังก์ชันด้วยวิธีต้นแบบ

wichet plaimart

Abstract


กระบวนการสำคัญของการพัฒนามาตรฐานอาชีพคือการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ แต่ปัญหาหลักของการพัฒนามาตรฐานอาชีพในประเทศไทยโดยใช้คณะทำงานจากหลากหลายสาขาประสบอยู่ในปัจจุบันคือ การขาดรูปแบบมาตรฐานของการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ดัวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟังก์ชันด้วยวิธีต้นแบบ 2) หาคุณภาพแบบจำลองโดยวิธีสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3) นำแบบจำลองที่ได้ไปพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาจัดการคลังสินค้าวัตถุอันตราย 4) ประเมินผลมาตรฐานอาชีพที่ได้โดยผ่านเวทีสัมมนาประชาพิเคราะห์ แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยทั้งในระดับแนวคิด ระดับการนำไปใช้ และระดับประเมินค่า วิธีการวิจัยเริ่มจากพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟังก์ชันด้วยวิธีต้นแบบ จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้ไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ นำแบบจำลองที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพโดยใช้วิธีการระดมความเห็นจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญหลายครั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาจัดการคลังสินค้าวัตถุอันตราย และสุดท้าย ประเมินผลมาตรฐานอาชีพที่ได้โดยใช้วิธีประชาพิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง

ผลการหาคุณภาพของแบบจำลองโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.83 ถึง 1.00 ส่วนความเหมาะสมของแบบจำลองอยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินมาตรฐานอาชีพสาขาจัดการคลังสินค้าวัตถุอันตรายจากผู้เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ มีความคิดเห็นต่อผลการกำหนดสมรรถนะอาชีพในระดับมาก   ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานอาชีพสาขาจัดการคลังสินค้าวัตถุอันตราย ประกอบด้วยหน้าที่หลัก จำนวน 1 หน้าที่ สมรรถนะอาชีพจำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อยจำนวน 59 หน่วยย่อย 173 เกณฑ์ปฏิบัติงาน และครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3-4-5-6 


Keywords


software prototyping, software engineering, occupational standard, competency analysis, functional analysis

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj