การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช

สุทธวรรณ สุพรรณ, ประดับรัฐ ประจันเขตต์, สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและศึกษาโครงสร้างของชิ้นส่วนผักตบชวาตากแห้ง  ซึ่งเป็นวัสดุตัวกลางชีวภาพที่ใช้สำหรับการยึดเกาะของแบคทีเรียเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช ผลการศึกษาสามารถคัดแยกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนได้ 6 ไอโซเลต ได้แก่ RD01, RD02, RD03, RD04, RD05 และ RD06 โดยไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพ  การตรึงไนโตรเจนและการเจริญเติบโตสูงที่สุดคือ RD02 ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย - ไนโตรเจน ในอาหารเหลวที่ปราศจากไนโตรเจนได้ 6.42 mg NH3-N/L หลังการบ่มเลี้ยงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ลักษณะโคโลนี สัณฐานวิทยาและสมบัติทางชีวเคมีของ RD02 มีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรียสกุลอะโซโตแบคเตอร์ โครงสร้างภายในของวัสดุตัวกลางที่ศึกษาพบว่า มีลักษณะเป็น  ท่อขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยท่อพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้เซลล์แบคทีเรียสามารถสะสมอยู่ได้ โดยตรวจพบเซลล์แบคทีเรีย จากชิ้นวัสดุตัวกลางที่ผสมเชื้อ RD02 ได้ 5.4 x 104 CFU/ml. ซึ่งมีจำนวนเซลล์มากกว่าที่พบในวัสดุตัวกลาง ที่ไม่ผสมกับเชื้อ RD02 นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางสำหรับการปลูกคะน้า สามารถ  ช่วยให้ความสูงของลำต้นคะน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 และขนาดความยาวของใบคะน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 เจริญเติบโตได้ดีกว่าคะน้าของ  ชุดทดลองที่เติมเฉพาะแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และชุดควบคุมที่ไม่เติมแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนลงดิน

Keywords


แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน, ตัวกลางชีวภาพ, ผักตบชวา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj