การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Piyanan Pannim

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องระบบย่อยอาหาร (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และ(3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน  40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เรื่องระบบย่อยอาหาร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

                 ผลการวิจัยพบว่า  (1) จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย  โดยด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด   ( = 4.91, SD = 0.14) และด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.61, SD = 0.29) (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05    และ (3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้   แอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.62, SD = 0.07)

Keywords


Education , Information and communications technology

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj