การขยายพันธุ์ต้นลิงลาว (Tupistra albiflora K. Larsen) ในสภาพธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Jiraporn Palee

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ต้นลิงลาว (Tupistra albiflora K. Larsen) ซึ่งทำการศึกษาเปรียบเทียบการขยายพันธุ์ต้นลิงลาวด้วยวิธีการเพาะเมล็ดตามธรรมชาติกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้านในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากการทดลองพบว่าอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติจะดีขึ้นเมื่อนำเมล็ดลิงลาวมาแช่ในน้ำอุ่นเป็นเวลา 1 คืน ก่อนนำไปปลูก โดยมีอัตราการงอกของเมล็ด 84% ภายในเวลา 8 สัปดาห์ ขณะที่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ดและเอ็มบริโอบนอาหารวุ้นสูตร MS นั้น พบว่า การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอจากผลอ่อนลิงลาวให้เปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมล็ด โดยมีอัตราการงอกสูงสุด 100% ซึ่งดีกว่าการเพาะเมล็ดด้วยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังมุ่งศึกษาอิทธิพลของ BA ต่อการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอลิงลาว โดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งจากการทดลองพบว่าเอ็มบริโอลิงลาวที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดและรากสูงสุด 100% โดยให้จำนวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.0 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และพบการเกิดรากเฉลี่ย 2.0 รากต่อชิ้นเนื้อเยื่อ

Keywords


Propagation, Participatory Action Research, Micropropagation, Embryo culture, Tupistra albiflora

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj