การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรด์ จากอาหารหมักดองในประเทศไทย

สุจยา ฤทธิศร, พีรณัฐ ตั้งธรรม, ณัฐวดี ลาพรหมมา, อัจฉรา ไชยองค์การ

Abstract


คัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติสร้างเอ็กโซพอลิแซดคาไรด์ (Exopolysaccharide; EPS) จำนวน 300 ไอโซเลท ที่คัดแยกจากอาหารหมักดองในประเทศไทย พบว่าไอโซเลท ที่ 23/14 จากแมลงมันดอง จ.ลำปาง สามารถสร้าง EPS มีปริมาณสูงสุดเท่ากับ 16.166 กรัม/ลิตร เมื่อทำการจัดจำแนกเชื้อด้วยชุดทดสอบ API 50 CH และการวิเคราะห์หาลำดับเบสของ 16s rDNA พบว่ามีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรีย Lactobacillus fermentum 96.6 และ 99.86% ตามลำดับ การทดสอบแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการผลิต EPS (แหล่งคาร์บอน : ซูโครส, กลูโคส, แมนโนส, ฟรุคโตส, แลคโตส และไซโลส) พบว่าน้ำตาลซูโครสสามารถส่งเสริมให้เชื้อผลิต EPS ได้สูงสุดมีปริมาณเท่ากับ 1.33 กรัม/ลิตร ขณะที่แหล่งคาร์บอนอื่นมีปริมาณ EPS ระหว่าง 0.36-0.45 กรัม/ลิตร เมื่อศึกษาองค์ประกอบของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวของ EPS ที่ผลิตจากน้ำตาลซูโครส ด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ ชั้นบาง (thin layer chromatography; TLC) พบว่ามีน้ำตาลแรมโนส, กลูโคส, แมนโนส และฟรุคโตส

 


Keywords


เอ็กโซพอลิแซคคาไรด์ พรีไบโอติก แลคติกแอซิดแบคทีเรีย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj