ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2558

ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์, จักรวาล สังฆพรหม, จักรวาล สังฆพรหม, อโณทัย ผาสุข, ปริวรรต พรหมรัตน์, ปริวรรต พรหมรัตน์

Abstract


บทคัดย่อ

                โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สามารถพบได้ใน โรงพยาบาลทุกระดับ โดยความรุนแรงและความชุก ในแต่ละพื้นที่จะต่างกันไป แต่ละปีมีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นหรือต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) ที่พบบ่อย ได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อแผลผ่าตัด ทางเดินหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของเชื้อดื้อยาที่พบในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง และเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการรักษากับช่วงเวลาที่พบเชื้อดื้อยา  กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายที่พบเชื้อดื้อยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จำนวน 28 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ และไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่ามีจำนวนผู้ป่วย 28 รายที่พบเชื้อดื้อยา จำนวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.61 อายุเฉลี่ย 48.46 ปี ค่ารักษารวมทั้งสิ้น 1,496,878 บาท ในรายที่ค่ายาสูงสุด 49,923 บาท วันนอนรวม 782 วัน (2 ปี 1 เดือน 22 วัน) พบจำนวนมากจากการตรวจ pus/discharge จำนวน 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.78 เชื้อที่พบมากที่สุดคือ E. coli จำนวน 19 ครั้ง (ร้อยละ 51.35) คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของความชุกในหน่วยงาน และพบเชื้อ staph aureus (MRSA) 2 ครั้ง (ร้อยละ 5.40) คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของความชุกในหน่วยงาน  การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพพบว่าร้อยละ 78.38 ไวต่อ Imipenem และต้านต่อฤทธิ์ยา Ceftazidime มากที่สุดร้อยละ 67.57 เมื่อทบทวนระยะเวลาหลังรับผู้ป่วยไว้แล้วตรวจพบเชื้อดื้อยาจากผู้ป่วย พบว่าการดื้อยาหลังรับไว้ในหอผู้ป่วยสูงในกลุ่มที่มีวันนอน >7 วัน ร้อยละ 53.57 และพบตั้งแต่แรกเข้าในหอผู้ป่วย (<3 วัน) ร้อยละ 39.28 การศึกษาความสัมพันธ์ พบว่าการพบเชื้อดื้อยาหลังรับผู้ป่วยไว้นาน >7 วัน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับมีค่ายาในการรักษาสูง >10,001 บาท  จำนวนวันนอน >22 วันขึ้นไป  ในกลุ่มที่มีระยะเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจหลังรับผู้ป่วยไว้ <3 วัน มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันนอน และค่ายาที่ใช้ในการรักษา  สูงกว่าช่วงระยะเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจหลังรับผู้ป่วยไว้ >7 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยที่พบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการแก้ปัญหาการดื้อยา และแนวทางการวางระบบการใช้ยาต้านจุลชีพของผู้ป่วยศัลยกรรม ในโรงพยาบาลบางละมุง และใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากระบบการรับ-ส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง

คำสำคัญ: เชื้อดื้อยา, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง

.........................................................................................................................................................................................................*  ศัลยแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง

** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง

*** สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Keywords


เชื้อดื้อยา, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, โรงพยาบาลบางละมุง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj