ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

นงลักษณ์ พรมทอง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, กาญจนา วิริยะพันธ์, อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์

Abstract


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหลายปัจจัยและกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร งานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการที่สำคัญสำหรับการเก็บเกี่ยวประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้บริหาร ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ศึกษา 18 ปัจจัย สามารถจัดกลุ่มปัจจัยเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มด้านบุคคล มี 4 ปัจจัย กลุ่มด้านการบริหาร มี 11 ปัจจัย และกลุ่มด้านข้อมูลมี 3 ปัจจัย  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของปัจจัยเท่ากับ 3.55 คะแนน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ  .829  และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่ปรับแล้วมีค่า .674  กล่าวคือปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรร้อยละ 67.40  ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการ 4 กลุ่ม 17 กระบวนการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 7-9 เดือน และ 4-6  เดือน พบว่าปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ย  2.99 คะแนน  ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านปัญหาและอุปสรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลจากแบบสอบบถาม ดังนั้นปัจจัยและกระบวนการจากการวิจัยนี้จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่อไป 


Keywords


ปัจจัย กระบวนการ การเก็บเกี่ยวประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj