ผลของการใช้เชื้อเห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย Effect of Tricholoma crassum on growth and productivity of pineapple (Ananas comosus cv. Pattawia)

นันทวัน เอื้อวงศ์กูล, ชนาพร รัตนมาลี, ศักดา ดาดวง

Abstract


ทำการศึกษาผลของการใช้เชื้อเห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มดินไม่ใส่อาหารข้าวฟ่างและเชื้อเห็ดจั่น กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 กลุ่มดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่ไม่มีเชื้อเห็ดจั่น 100, 200 และ 300 กรัม/ถุง ตามลำดับ และกลุ่มที่ 5, 6 และ 7 กลุ่มดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดจั่น 100, 200 และ 300 กรัม/ถุง ตามลำดับ ทำการทดลองเป็นเวลา 10 เดือน และทำการศึกษาการเจริญเติบโตของสับปะรดโดยการวัดจำนวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูงของต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและอัตราการรอดตายทุกเดือน และทำการวัดผลผลิตโดยการวัดความยาวของผล เส้นผ่านศูนย์กลางผลและชั่งน้ำหนักผลสับปะรดที่เก็บเกี่ยวได้ จากการทดลองพบว่า  กลุ่มที่ 6 กลุ่มดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดจั่น 200 กรัม/ถุง มีจำนวนใบ ความยาวใบ ความสูงของต้น ความยาวของผล เส้นผ่านศูนย์กลางผลและน้ำหนักผลสับปะรดมากที่สุด เท่ากับ 51.1±6.5 ใบ (p>0.05), 63.3±5.8 เซนติเมตร, 75.4±5.7 เซนติเมตร, 15.6±1.1 เซนติเมตร, 12.7±0.5 เซนติเมตร และ 1,089.15±228.25 กรัม ตามลำดับ (p<0.05) กลุ่มที่ 5 กลุ่มดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดจั่น 100 กรัม/ถุง มีความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 4.5±0.5 เซนติเมตร (p<0.05) กลุ่มที่ 7 กลุ่มดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดจั่น 300 กรัม/ถุง มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 111.6±12.8 เซนติเมตร (p>0.05) และทุกกลุ่มการทดลองมีอัตราการรอดตายรวมถึงอัตราการติดผลร้อยละ 100.00 ดังนั้น การใช้เชื้อเห็ดจั่นจึงมีผลในการช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรด พันธุ์ปัตตาเวียได้ โดยการใช้ดินใส่อาหารข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดจั่น 200 กรัม/ถุง ทำให้สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวียการเจริญเติบโตและผลผลิตดีมากที่สุด

The study of utilization of Tricholoma crassum to enhance growth and productivity of Ananas comosus cv. Pattawia was done. The experiment was divided into 7 groups as group 1 soil without sorghum and T.crassum, group 2, 3 and 4 soil with sorghum 100, 200 and 300 g/bag, respectively, group 5, 6 and 7 soil with T.crassum in sorghum 100, 200 and 300 g/bag, respectively. The study was done for 10 months and number of leaves, width of leaves, length of leaves, height, canopy diameter and survival rate wars determined every month. Finally, pineapple fruit was harvested. Length of fruit, diameter of fruit and weight of fruit was measured. The results revealed that group 6 soil with T.crassum in sorghum 200 g/bag had the highest number of leaves,  length of leaves, height, length of fruit, diameter of fruit and weight of fruit as 51.1±6.5 leaves (p>0.05), 63.3±5.8 cm, 75.4±5.7 cm, 15.6±1.1 cm, 12.7±0.5 cm and 1,089.15±228.25 g, respectively (p<0.05). Group 5 soil with T.crassum in sorghum 100 g/bag had the highest width of leaves as 4.5±0.5 cm (p<0.05). Group 7 soil with T.crassum in sorghum 300 g/bag had the highest canopy diameter as 111.6±12.8cm (p>0.05). All groups had 100% survival rate and 100% rate of fruit set. Thus, using of T.crassum could be enhancing growth and productivity of Ananas comosus cv. Pattawia. Soil with T.crassum in sorghum 200 g/bag showed the highest potency to enhance growth and productivity of Ananas comosus cv. Pattawia.


Keywords


Tricholoma crassum, Ananas comosus, growth, productivity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj