การหาสมบัติทางแสงสำหรับฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลโดยการใช้วิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกซ์

Asst. Prof. Dr. Kamon Aiempanakit

Abstract


ฟิล์ม TiO2 ถูกเตรียมลงบนกระจกสไลด์ด้วยวิธีโซล-เจลโดยการใช้เทคนิคการเคลือบจุ่มจำนวน 1 และ 10 ชั้น ฟิล์ม TiO2 ที่เตรียมได้ถูกนำมาอบในอากาศที่อุณหภูมิ 200 และ 400°C เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในการอบฟิล์มต่อสมบัติทางแสงโดยใช้วิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกซ์อย่างง่าย ซึ่งพบว่าฟิล์ม TiO2 หลังการอบจะมีค่าการส่งผ่านแสงที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เตรียมจำนวน 10 ชั้น จะพบพีคการแทรกสอดคลื่นแสงทำให้สามารถนำไปคำนวณหาค่าคงที่ทางแสงได้ โดยที่ฟิล์ม TiO2 ก่อนการอบและหลังการอบที่อุณหภูมิ 200 และ 400 °C มีค่าดัชนีหักเหเพิ่มขึ้นจาก 2.19 ไปเป็น 2.23 และ 2.23 ตามลำดับ แต่ค่าความหนาของฟิล์มจะมีค่าลดลงจาก 367.68 เป็น 358.74 และ 341.17 nm ตามลำดับ ส่วนค่าช่องว่างแถบพลังงานของฟิล์มจะมีค่าลดลงจาก 3.52 เป็น 3.47 และ 3.42 nm ตามลำดับ

Keywords


สเปกโตรโฟโตรเมทริกซ์, สมบัติทางแสง, ไททาเนียมไดออกไซด์, โซล-เจล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj