ฤทธิ์ต้านเบาหวานและไขมันในเลือดของสารสกัดสะทอน (Millettia leucantha Kurz) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน Antidiabetic effect and Hypolipidemic effect of Millettia leucantha Extract on Streptozotocin-induced Diabetic Rats

สุภาษร สกุลใจตรง

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาผลของสารสกัดสะทอน (Millettia  leucantha) ต่อน้ำตาลและไขมันในเลือดในหนูเบาหวานในครั้งนี้ ใช้หนูขาวเพศผู้ สายพันธุ์วิสตาร์ เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน (65 mg/kg b.w.) โดยฉีดเข้าทางช่องท้อง แบ่งหนูออกเป็น  5 กลุ่ม ๆ ละ 8 ตัว คือ หนูปกติที่ได้รับน้ำกลั่น หนูปกติที่ได้รับสารสกัดสะทอน (300 mg/kg b.w.) หนูเบาหวานควบคุมที่ได้รับน้ำกลั่น หนูเบาหวานที่ได้รับยาไกลเบนคลาไมด์ (0.5 mg/kg b.w.) และหนูเบาหวานที่ได้รับสารสกัดสะทอน (300 mg/kg b.w.) ทำการป้อนสารให้แก่หนูทุกวัน ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ศึกษาน้ำตาลในเลือดและชั่งน้ำหนักตัวหนูสัปดาห์ละครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองศึกษาไขมันในเลือด โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีของเลือดแบบอัตโนมัติ ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดสะทอนสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวานได้ (193.88±19.71 mg/dL) โดยมีศักยภาพไม่แตกต่างจากยาไกลเบนคลาไมด์ (166.13±4.29 mg/dL) (p>0.05) และสารสกัดสะทอนทำให้หนูเบาหวานมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถลดไขมันในเลือดของหนูเบาหวานได้ (p<0.05) โดยลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล แต่เพิ่ม เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล ในหนูเบาหวานได้ ดังนั้นสะทอนจึงมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลกลูโคสและลดไขมันในเลือดของหนูเบาหวานได้

คำสำคัญ: สะทอน (Millettia leucantha); ระดับน้ำตาลในเลือด; ไขมันในเลือด; หนูเบาหวาน

 

Abstract

                The effects of Millettia leucantha extract (MLE) on hypoglycemic and hypolipidemic in diabetic rats were carried out in male wistar rats induced by a single intraperitoneal injection of 65 mg/kg b.w. of streptozotocin. The rats were randomly assigned into five groups (n = 8); namely: normal rats treated with distilled water, normal rats treated with MLE (300 mg/kg b.w.), diabetic rats treated with distilled water, diabetic rats treated with glibenclamide (0.25 mg/kg b.w.) and diabetic rats treated with MLE (300 mg/kg b.w.). MLE was administered orally and daily to the rats for eight weeks. The blood glucose levels and body weight of the rats were measured weekly. After eight weeks of treatment, the serum lipid profiles were determined using an automatic blood analyzer. Statistical analysis of the data showed that MLE significantly (p<0.05) decreased blood glucose levels in the diabetic rats (193.88±19.71 mg/dL) with a similar potent to glibenclamide (166.13±4.29 mg/dL). MLE significantly (p<0.05) increased body weight in the diabetic rats. Moreover, MLE significantly (p<0.05) decreased Total cholesterol (TC), Triglyceride (TG) and Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) but increased High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in the diabetic rats. These results suggest that the MLE has hypoglycemic and hypolipidemic effects in the diabetic rats.

Keywords: Millettia leucantha, Blood glucose levels, Lipid profiles, Diabetic rats

 


Keywords


Biology Pure and applied

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj