การย้อมเส้นใยฝ้ายจากขมิ้น โดยมียางกล้วยน้ำว้าเป็นมอร์แดนท์

อโนดาษ์ รัชเวทย์, จิรประภา กวางคำ, สุภาวรรรณ ใจนัน, วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีที่สกัดได้จากขมิ้น โดยใช้ยางกล้วยน้ำว้าเป็นสารมอร์แดนท์ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีเส้นใยฝ้าย โดยในการสกัดสีย้อมขมิ้นใช้ตัวสกัด 2 ชนิด คือ น้ำกลั่น และเอทานอล น้ำขมิ้นที่สกัดจากเอทานอลสามารถวัดความยาวคลื่นได้  426 nm จากนั้นนำน้ำขมิ้นที่สกัดได้จากเอทานอลไปย้อมสีเส้นใยฝ้าย เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลาที่ใส่มอร์แดนท์ (แช่เส้นใยฝ้ายในยางกล้วยก่อนย้อมด้วยน้ำขมิ้น, แช่เส้นใยฝ้ายในยางกล้วยพร้อมน้ำขมิ้น และแช่เส้นใยฝ้ายในยางกล้วยหลังย้อมด้วยน้ำขมิ้น) อุณหภูมิที่ใช้ในการย้อม (30˚C, 50˚C และ 70˚C) และเวลาที่ใช้ในการย้อม (30,  60  และ 90 นาที)  พบว่าสภาวะที่ดีที่สุดคือ นำเส้นใยฝ้ายที่แช่ในยางกล้วยก่อนย้อมด้วยน้ำขมิ้นที่สกัดจากเอทานอลได้ค่าการดูดซับสีมากที่สุดที่อุณหภูมิ 70˚C เวลา 90 นาที คือ 0.19 กรัม/น้ำหนักเส้นใยฝ้าย จากนั้นนำไปทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างโดยใช้ผงซักฟอกมาตรฐาน ทำการเปรียบเทียบเส้นใยฝ้ายที่ผ่านการซักล้างกับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน  และเกรย์สเกล พบว่า เส้นใยฝ้ายมีค่าความคงทนต่อการซักอยู่ในระดับ 5 คือ มีความคงทนต่อการซักล้างดีเลิศ รหัสสีคือ 2.5Y 6/8 นำเส้นใยฝ้ายที่ย้อมด้วยน้ำขมิ้นที่สกัดจากน้ำกลั่นไปทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง สภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ การแช่ยางกล้วยหลังการย้อมสี ที่อุณหภูมิ 70˚C ที่เวลา 30 นาที มีความคงทนต่อการซักอยู่ในระดับ 5 คือ มีความคงทนต่อการซักล้างดีเลิศ รหัสสีคือ 2.5Y 7/10 


Keywords


cotton yarns, Turmeric dye, mordant and Pisang Awak banana rubber

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj