การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านไอทีด้วย ITIL กรณีศึกษา บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปันฟอร์ม จำกัด

ชัชวาลย์ ตู้พิจิตร, วสุวรรธน์ พงศ์ขจร, นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หลักการของไอทิล เข้ามาช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในระบบการแจ้งแก้ไขปัญหา สำหรับการทำงานด้านระบบสารสนเทศและศึกษาประสิทธิภาพ หลังจากนำ ITIL ปรับปรุงกระบวนการทำงานในระบบการแจ้งแก้ไขปัญหาสำหรับการทำงานด้านระบบสารสนเทศ โดยใช้กรณีศึกษาของกรณีศึกษา บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปันฟอร์ม จำกัด โดยผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านไอทีด้วย ITIL โดยมุ่งเน้น 6 ด้านดังนี้ 1) Even Management 2) Incident Management 3) Service Desk 4)Request Fulfillment 5) Problem Management 6) Access Management จากการสำรวจพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังปรับปรุงประสิทธิภาพเท่ากับ 4.26 ระดับความพร้อมด้านไอทิลของบริษัทมีความพร้อมอยู่ในระดับดี


Keywords


ไอทิล, การปรับปรุงกระบวนการ, ระบบสารสนเทศ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj