การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

นงลักษณ์ พรมทอง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร

Abstract


การดำเนินงานของทุกองค์กรในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ทันสมัย  และทัดทียมคู่แข่งขันได้  เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในการใช้งานผู้ใช้จึงมุ่งหวังที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มากที่สุด   งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาภาวะปัจจุบันการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ซึ่งกรอบนี้มีสองส่วน คือส่วนของปัจจัยสำคัญทางบวกที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญมี 6 ปัจจัย คือบุคลากรมีความรู้และความสามารถ  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล  การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร   เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้งาน  และการวางแผนประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่สองคือกระบวนการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมี 5 กระบวนการคือ การวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศ   การนำแผนไปปฏิบัติขับเคลื่อนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมและประเมินผล ใช้วิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในทุก ๆ กระบวนการ  และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวประโยชน์  อยู่ในรูปเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้งาน

Keywords


benefits realization, critical factors, process of benefits realization

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj