องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

เชาวนีพร ชีพประสพ, หาสันต์ สาเหล็ม, ฤทัยทิพ อโนมุณี

Abstract


งานวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณอะไมโลสของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จำนวน 22 สายพันธุ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตของข้าวส่วนใหญ่จะมีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 12.47, 1.41, 1.76, 7.56 และ 76.81 ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณวิตามินบี 1 โดยเฉลี่ยเป็น 0.55 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ข้าวพื้นเมืองทั้ง 22 สายพันธุ์ สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยอาศัยปริมาณอะไมโลสคือ กลุ่มข้าวเหนียวมีปริมาณอะไมโลสร้อยละ 0-9 (ข้าวเหนียวดำหมอ ข้าวเหนียวล้างปิ้งแดง ข้าวเหนียวลันตา และข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่) กลุ่มข้าวอะไมโลสต่ำมีปริมาณ อะไมโลส ร้อยละ 10-19 (ข้าวบัวหอม) กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลางมีปริมาณอะไมโลสร้อยละ 20-25 (ข้าวช่อจังหวัด    ข้าวปากอ ข้าวช่อละมุด ข้าวหมออรุณ และข้าวฝ้าย) กลุ่มข้าวอะไมโลสสูงมีปริมาณอะไมโลส มากกว่าร้อยละ 25 (ข้าวนางหอม ข้าวยาไทร ข้าวเหนียวลูกผึ้ง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนัง ข้าวช่อจำปา ข้าวแจ๊ะแต ข้าวหอม ข้าวมะลิแดง ข้าวทางหวาย ข้าวแหวกหญ้า และข้าวศรีรักษ์) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการเพาะปลูกและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้

 

Traditional rice varieties are grown for household consumption because the rice is classified on the base of its industrial and commercial parameter, but not on its nutritional value. Therefore, in this study seeks to determine the chemical composition, vitamin B1 and amylose content of 22 local rice varieties from the Phatthalung Rice Research Center. Results pointed in parameter, such as contents of moisture, ash, lipid, protein, carbohydrate and vitamin B1 of most local rice varieties were in the following rangrs: 2.47±0.08%, 1.41±0.02%, 1.76±0.20%, 7.56±0.11%, 76.81±0.28% and 0.55±0.002 mg/100 g, respectively. All 22 local rice varieties were classified into four groups based on amylose content: waxy group (0-9%: Khaoneawdamhmo, Khaoneawlangpingdang, Khaoneawdamchomipi), low amylose (10-19%: Khaobauhom, Khaochojangvad), intermediate amylose (20-25%: Khaopakow, Khaocholamun, Khaohmoarun, Khaofai) and high amylose (>25%: Khaonanghom, Khaoyathri, Khaoneawlungpung, Khaohomjan, Khaonang, Khaochojampa, Khaojetae, Khaohom, Khaomalidang, Khaotangwai, Khaohakya, Khaosrirak). These results are basic data for supporting cultivation and preserving local rice. Moreover, they could add value into rice product in the future.

 

 

 


Keywords


local rice varieties, chemical composition, vitamin B1 content, amylose content

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj