การใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

สุริยันต์ ลาภเย็น, พรทิพย์ ไชยโส, เอกภูมิ จันทรขันตี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จำนวน 34 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน ในระดับดีมาก 3 คน ดี 24 คนและพอใช้ 7 คน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน  2) การปฏิบัติตามแผน  3) การสังเกตผล 4) การสะท้อนผล

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผลการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ด้านความรู้ความคิด ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมทั้งชั้นสูงขึ้น โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีมากและดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น คือ ดีมาก 9 คนและดี 25 คน โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ดำเนินการก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้และเมื่อมีการกำหนดภาระงานให้นักเรียน 2) การใช้คำถามในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อระบุปัญหา ประเมินการสำรวจสืบค้น ประเมินความเข้าใจ ประเมินผลงานและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การประเมินตนเองของนักเรียน ดำเนินการในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้คำถามในการประเมินตนเอง 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ดำเนินการในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ข้อมูลย้อนกลับรายบุคคล รายกลุ่มและทั้งชั้นเรียนด้วยการพูดหลังจากสิ้นสุดการเรียนรู้ ครูให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับชิ้นงานและการประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แก้ไขชิ้นงานและบันทึกการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น


Keywords


Assessment for learning , Physics Course , 11th grade students

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj