การผลิตน้ำมันชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris

ชาญดนัย ติระพันธ์อำไพ, วรศักดิ์ เพชรวโรทัย, นีรนุช ภู่สันติ

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการไพโรไลซิสของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris โดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (Fixed bed reactor) ทำการศึกษาผลของอุณหภูมิ (400, 500 และ 600ºC) และผลของอัตราส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ต่อชีวมวล (0, 5, 10 และ 20 wt.%) ที่มีต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ของเหลว ของแข็ง และแก๊ส รวมทั้งศึกษาผลของตัวเร่งปฏิกิริยา Na2CO3 ต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสด้วยเทคนิค Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) นอกจากนี้พฤติกรรมทางความร้อนและค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ของกระบวนการไพโรไลซิสแบบใช้หรือไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ทำการศึกษาโดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetric analysis) ผลการทดลองพบว่า กระบวนการไพโรไลซิสที่ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 500°C ให้ปริมาณของน้ำมันชีวภาพสูงสุด 15.81 wt.% แต่เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2CO3 ร่วมในกระบวนการและอัตราส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำมันชีวภาพลดลงประมาณ 5-6 wt.% ในทางกลับกันน้ำมันชีวภาพที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณสารประกอบในกลุ่มอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเพิ่มขึ้น แต่สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของกระบวนการไพโรไลซิสลดลง 87.42 kJ/mol เมื่อใช้ Na2CO3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา


Keywords


ไพโรไลซิส, ตัวเร่งปฏิกิริยา, น้ำมันชีวภาพ, Chlorella vulgaris, Na2CO3

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj