เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแบบใหม่ในกระบวนการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

รุจิพรรณ แฝงจันดา, อารุญ เกตุสาคร

Abstract


ลักษณะการขนส่งน้ำมันในปัจจุบันของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกมายังสถานีบริการน้ำมันนับว่าเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน แม้ว่าปัจจุบันการตั้งสถานีบริการน้ำมันมีกฎหมายควบคุมเข้มงวด แต่ยังมีสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมมากพอก่อให้เกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อชีวิต ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์โอกาสของการเกิดเหตุการณ์และคิดคำนวณหาค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์โดยใช้เทคนิคเดลฟายและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อได้เกณฑ์โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่มีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือ สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ผลการศึกษา พบว่า มีเกณฑ์หลัก 5 เกณฑ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ประกอบของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีค่าน้ำหนักความสำคัญโดยเปรียบเทียบของเกณฑ์ตามแนวทางของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ คือ 0.420, 0.281, 0.153, 0.098, และ 0.048 ตามลำดับ นำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแบบใหม่ที่สร้างขึ้นประเมินกับกระบวนขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร พบว่า คะแนนโอกาสการเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลางและความรุนแรงของเหตุการณ์อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงสำหรับกระบวนการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อจำกัดและงานวิจัยในอนาคตได้ระบุอยู่ในส่วนของการอภิปรายผลในการศึกษานี้

Nowadays fuel oil transportation in Thailand is mainly transported by truck to the gas station, which is a service that affects the environment and the safety of the community. Although, the gas stations are strictly regulated by law. There are also small gas stations that do not have enough operational control measures to cause unexpected and life-threatening events. Therefore, the purpose of this cross-sectional study was to establish the new opportunity criteria and calculation the relative weight of likelihood criteria by using Delphi technique and Analytic Hierarchy Process(AHP) in order to receive the criteria of opportunity with precision and reliability in the process of fuel oil unloading. The findings revealed five criteria consisted of safety devices, work instruction, worker, Equipment of fuel truck, and work environment which values the relative weight according to AHP’s approach  were 0.420, 0.281, 0.153, 0.098, and 0.048 respectively. A new risk assessment formulation was constructed to assess the fuel oil transport process in Phichit province. The scores of opportunity and severity criteria  were moderate and high level respectively. Therefore, the risk assessment result was high level. Safety measures must be taken to reduce the risk for the process of fuel oil unloading. Limitations and future work of this study were also discussed.


Keywords


Risk assessment, Fuel oil unloading, Delphi technique, Analytic Hierarchy Process, Risk assessment criteria

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj