การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในข้าวเหนียวดำ 6 สายพันธุ์

พรพาชื่น ชูเชิด, ศิริพร เรียบร้อย คิม, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

Abstract


การวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในข้าวเหนียวดำจำนวน 6 สายพันธุ์ที่รวบรวมจากภาคต่างๆของประเทศไทย คือ ข้าวก่ำเกี้ยง ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวก่ำพะเยา ข้าวเหนียวดำหอมภูเขียว ข้าวก่ำแป และข้าวเหนียวดำลืมผัว โดยนำเมล็ดข้าวเปลือกมาทำการสีแบบข้าวกล้อง จากนั้นบดโดยใช้เครื่องบด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 เมส สกัดสารในข้าวเหนียวดำแต่ละสายพันธุ์ และนำสารสกัดที่ได้เก็บในขวดสีชา  ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ทำการวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิค, ปริมาณแอนโทไซยานิน, ปริมาณ Cyanidin-3-glycoside และ คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH scavenging activity ทำการเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญที่พบในข้าวเหนียวดำทั้ง 6 สายพันธุ์พบว่ามีความแตกต่างของสารสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดยพบว่าข้าวก่ำพะเยามีปริมาณฟีนอลิคสูงที่สุดคือ 0.31 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อกรัม  ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดพบว่าข้าวก่ำแปมีปริมาณสูงที่สุดคือ 48.19 ± 5.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณ Cyanidin-3-glycoside พบว่าข้าวก่ำดอยสะเก็ดมีปริมาณสูงที่สุดคือ 34.49 ± 2.80  มิลลิกรัมต่อลิตร  และคุสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดคือก่ำเกี้ยง ค่า SC50 เท่ากับ5.31 ± 1.26 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร


Keywords


ข้าวเหนียวดำ, ฟีนอลิค, แอนโทไซยานิน, ไซยาดินิน-3-กลูโคไซด์, สารต้านอนุมูลอิสระ, Black glutinous rice, Phenolic, Anthocyanin, cyanidin-3-glycoside, Antioxidant

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj