การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย Classification of Thai Rice Seed Cultivars with Image Processing

ปรเมนทร์ พอใจ, ปิยชาต วังมูล, ณกรณ์ ขำชัยสีเมฆ, ชัยยะ เหลืองวิริยะ, เอกชัย จงเสรีเจริญ, วิชัย กองศรี

Abstract


พันธุ์ข้าวที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี เมล็ดข้าวเปลือกในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ การคัดแยกพันธุ์ข้าวในปัจจุบันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดูด้วยตาเปล่า ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจากการเหนื่อยล้าของสายตาและการทำงานเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มีไม่เพียงพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกพันธุ์ต่าง ๆ จากภาพถ่ายและสร้างวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย ในงานวิจัยนี้ได้ทดสอบกระบวนการจำแนกพันธุ์ข้าวเปลือกระหว่างพันธุ์กข 49 และ กข 6 โดยการปนข้าวเปลือกพันธุ์กข 49 ลงใน กข 6 เป็นสัดส่วน 1, 5 10, 20 และ 50% ตามลำดับโดยผลการทดลองพบว่าสามารถแยกข้าวทั้งสองพันธุ์ออกจากกันสำเร็จ 100%, 100%, 100%, 100% และ 96% ตามลำดับ โดยนอกจากนำการนำการกรองสีมาใช้แล้ว พบว่าการนำสัดส่วนทางกายภาพของเมล็ดข้าวทำให้ความถูกต้องในการจำแนกดีขึ้น วิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้สามารถถูกนำไปในพัฒนาในการสร้างเครื่องคัดแยกพันธุ์ข้าวเปลือก

 

A good quality of rice seed cultivars is the first and most important factor to improve efficiency and reduce cost of rice production. Classification of rice seed from a vast variety of cultivars in Thailand is a challenge task. It requires a sharp visual inspection from only a handful of experts. The evaluation process is tedious and time consuming; moreover, the decision making capabilities of grain inspector can be seriously affected by physical condition such as fatigue, eyesight or even by mental state.  The objectives of this research were to study physical features of rice seed cultivars from photographed rice images and to construct an image processing method for classification.  Two rice cultivars; RD 49 and RD 6, were used to test the accuracy of classification method. The following percentages of RD 49 rice seeds were mixed into RD 6 seeds at 1, 5, 10, 20 and 50%; successively and the result showed that the rate of successful classification of the two cultivars were 100, 100, 100, 100 and 96%; respectively. It was found that using color filtering and ratios of physical features could help improving the accuracy of classification. The developed method can be conveniently implemented in rice seed cultivars classification machine.

Keywords


Physics, rice, image processing

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Progress in Applied Science and Technology

Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj