ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการงอกและการเจริญของเมล็ดข้าวเหนียวเขี้ยวงู

กรองกาญจน์ จันต๊ะ, สโรชา ป๊อกยะดา, นันภัทร บัวเย็น

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของเมล็ดข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำหมักชีวภาพต่อน้ำกลั่นที่ต่างกัน 6 อัตราส่วน ดังนี้ 0:1 (น้ำกลั่น) 1:250 1:500 1:750 และ 1:1000 v/v และใช้ระยะเวลาในการแช่เมล็ดแตกต่างกัน คือ 6 9 และ 12 ชั่วโมง ตามลำดับ นำเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่ในน้ำหมักชีวภาพไปทำการทดสอบการงอกของเมล็ดด้วยวิธี Top of paper โดยในแต่ละอัตราส่วนได้ทำการเพาะเมล็ด 3 ชุด ๆ ละ 3 ซ้ำ ซึ่งผลที่ได้พบว่า เมล็ดที่แช่ในน้ำหมักชีวภาพต่อน้ำในอัตราส่วนที่ 1:250 v/v แช่เมล็ดในระยะเวลา 12 ชั่วโมง และอัตราส่วน 1:750 v/v แช่เมล็ดในระยะเวลา 9 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเท่ากันคือ 97.78% และค่าดัชนีการงอกสูงสุดเท่ากับ 9.77 และ 10.42 ตามลำดับ ดังนั้นจึงนำทั้ง 2 อัตราส่วนนี้ไปทำการศึกษาการงอกของเมล็ดในสภาพแปลง ผลที่ได้พบว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อน้ำในอัตราส่วน 1:750 v/v (9 ชั่วโมง) ให้ค่าเปอร์เซ็นต์การงอก และดัชนีการงอกสูงที่สุดคือ 85.57% และ 6.13 ตามลำดับ และยังให้ต้นกล้าที่มีค่าความสูงของต้น ค่าน้ำหนักเปียก และน้ำหนักแห้งสูงสุด

 

 Abstract

                This study focused on effects of bio-extract on germination and growth of rice seed (Kiaw Ngu  Glutinous Rice). Six ratios of the bio-extracts : distilled water were used as 0:1 (water control), 1:250, 1:500, 1:750 and 1:1000 v/v and the soaking length of 6, 9 and 12 hours were investigated.  The germination test of the soaked rice seeds was carried out on three replicates from each treatment by Top of paper method. The result was found that the 1:250 v/v of the bio-extracts : distilled water (12 hours) and 1:750 v/v of the bio-extracts : distilled water (9 hours) showed the same highest germination percentage of 97.78%. And both ratios gave the germination index value of 9.77 and 10.42, respectively. Therefore, the two ratios were optimum for field emergence, germination test. The 1:750 v/v of the bio-extracts : distilled water (9 hours) represented both the high value of the germination percentage and germination index on field emergence (85.57% and 6.13 respectively). In addition, it gave the highest in the height, total fresh and dry weight of seedling.


Keywords


bio, Applied biology

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  RMUTT  JOURNAL
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sci.rmutt.ac.th/stj